Elektrisch vervoer levert een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en is stiller en zuiniger dan gewone voertuigen. Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren heeft de gemeente op 3 december de B&W nota Randvoorwaarden voor laadinfrastructuur elektrische auto’s d.d. 3 december 2013 (kenmerk 2013.0080843) vastgesteld. Particulieren en bedrijven in het bezit van een elektrische auto konden op basis van deze nota een openbare laadpaal nabij het vestigingsadres aanvragen.

In de Leeghwaterstraat in Hoofddorp, nabij huisnummer 59, twee parkeervakken alleen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen, door het plaatsen van een bord conform model E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met een onderbord OB504 en de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2017-100-070;

In het Arnolduspark in Hoofddorp, nabij huisnummer 15A, twee parkeervakken alleen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen, door het plaatsen van een bord conform model E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met een onderbord OB504 en de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2017-100-072;

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.