Verleende omgevingsvergunning, Hoofddorp, ter hoogte van de Van der Burchstraat 4, 2132 RN, vellen van een houtopstand, verzenddatum 15-12-2017, zaaknummer 25726521, olonummer 3358057.

Bezwaar

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken, een dag na de verzenddatum van het besluit, ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. Voor de openingstijden en voor het maken van een afspraak kunt u terecht op de website van de gemeente. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzenddatum (dit is de genoemde datum in bovenstaande omgevingsvergunning) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. afdeling Inkoop & Juridische Zaken, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. De verleende omgevingsvergunning treedt een dag na bekendmaking (is datum toezending aan de aanvrager) in werking. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. De omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg, sloop, kap of wijzigen/slopen van een monument treedt echter pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de omgevingsvergunning voor de activiteit aanleg, sloop, kap of wijzigen/slopen van een monument pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kunt u – met DigiD – ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.