Pagina 3 van 23

Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen

Elektrisch vervoer levert een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en is stiller en zuiniger dan gewone voertuigen. Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren heeft de gemeente op 3 december de B&W nota Randvoorwaarden voor laadinfrastructuur elektrische auto’s d.d. 3 december 2013 (kenmerk 2013.0080843) vastgesteld. Particulieren en bedrijven in het bezit van een elektrische auto konden op basis van deze nota een openbare laadpaal nabij het vestigingsadres aanvragen.

In de Leeghwaterstraat in Hoofddorp, nabij huisnummer 59, twee parkeervakken alleen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen, door het plaatsen van een bord conform model E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met een onderbord OB504 en de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2017-100-070;

In het Arnolduspark in Hoofddorp, nabij huisnummer 15A, twee parkeervakken alleen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen, door het plaatsen van een bord conform model E4 uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met een onderbord OB504 en de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’, zoals aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2017-100-072;

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Branddoorslag Een al jaren slepend probleem in de Van den Berghlaan.

De wijkraad heeft in samenwerking met de gemeente op 12 november 2015 een voorlichtingsavond georganiseerd aangaande dit onderwerp.

De gemeente heeft nu op 22 november 2017 een brief van 3 kantjes doen uitgaan met een zelfde inhoud als de brief uit 2015. Wij  gaan nu echter  niet een 

voorlichtingsavond organiseren. Maar wij vragen de bewoners die deze brief (zie afbeelding) ook hebben ontvangen om contact op te nemen met het comité dat bezwaar wil maken tegen deze brief. Dit contact kunt u leggen via info@wijkraadhoofddorpoost.nl

 

 

 

Indien u de bedoelde brief ook ontving!

NEEM CONTACT OP MET HET BEWONERSCOMITÉ

dat deze zaak behandeld. Individueel optreden is in dit geval niet verstandig. Doen kunnen we alles, maar alleen allen samen! info@wijkraadhoofddorpoost.nl

 

Wat is er aan de hand?

Volgens de gemeentelijke administratie zou uw woning niet voldoen aan de brandveiligheidseisen van 2012. Dat is nog maar helemaal de vraag. Er is in de jaren 69 en 70 `per woonblok anders gemetseld. De controle door de gemeentelijke bouwopzichter was in die jaren anders dan we nu van een bouwopzichter verwachten.

Ook zijn er verschillende bewoners die tijdens verbouwingen al maatregelen hebben genomen, zoals opmetselen of dicht smeren. Dat kan ook uw buurman zijn, zodat uw woning wel veilig is.

Mocht uw woning werkelijk niet voldoen aan de eisen die de gemeente sinds 2012 stelt dan staan er nog verschillende wegen open. Zoals bezwaar maken of een bouwopzichter laten komen die via een paar kijkgaatjes de tussenmuren controleert, of in overleg gaan over hoe de zaak kan worden opgelost.

Om bezwaar te maken kunt u gebruik maken van de hierbij ook afgedrukte brief. Die moet wel de komende dagen – vóór week 51 – worden ingediend.

Het laten controleren door een bouwopzichter gaat op afspraak, zoals in de gemeentelijke brief is opgegeven.

Overleg vooral met uw buren. U mag niet zomaar aan het metselen slaan aan een gemeenschappelijke muur. Geeft dit strubbelingen, dan is overleg met de gemeente en       eventueel burenbemiddeling mogelijk.

 

Niets doen levert alleen maar hoge kosten op.

De regels voor het inleveren van kerstbomen zijn voor 13 januari 2018 als volgt vastgesteld.

 • Iedere bewoner van de wijk Hoofddorp-Oost wordt in de gelegenheid gesteld om, op voornoemde datum en tijd, zijn/haar kerstboom bij het inzamelpunt in te leveren. Dit in het kader van ‘Geen afgedankte kerstbomen op straat of in de sloot!’.
 • Inleveren kan op zaterdag 13 januari 2018 van 09.30 tot en met 11.30 uur
 • Het moeten natuurlijke kerstbomen zijn, dus geen kunstbomen of coniferen.
 • Kerstbomen moeten ontdaan zijn van kruizen, potten en andere kunststof toevoegingen.
 • Iedereen ontvangt bij inleveren van kerstbomen en registratie, 50 cent per ingeleverde kerstboom.
 • Kinderen tot ongeveer 13 jaar die een kerstboom of meer kerstbomen inleveren krijgen, bij registratie, ongeacht het aantal ingeleverde kerstbomen en het aantal keer dat er wordt ingeleverd één (1) lot voor de kinderloterij. Vriendjes en vriendinnetjes die meehelpen doen er verstandig aan ook zelf een boom of aantal bomen in te leveren of de ingezamelde bomen te delen.
 • Kinderen mogen niet te dicht bij de vuilniswagen komen. In ieder geval niet voorbij het ter plaatse aangegeven punt van inleveren.
 • De loting en de prijsuitreiking zijn vanaf ongeveer 16.30 uur in het Restaurant-Partycentrum “De Wissel”.
 • Prijzen worden uitgereikt aan de kinderen met het getrokken lotnummer. Is het kind met het getrokken lot niet aanwezig dan wordt voor die prijs een nieuw lot getrokken en vervalt het recht van het niet aanwezige kind op de prijs.
 • Elk kind dat een lot heeft kan dit lot na de prijsuitreiking inleveren bij de bar van “De Wissel” en krijgt daarvoor een portie patat en een flesje frisdrank. Zo is er voor alle kinderen met lot in ieder geval een ‘prijs’

Het bestuur van de Wijkraad Hoofddorp-Oost

Kerstprogramma Kruiskerk 2017

 

In deze donkere tijd van het jaar, in een wereld vol troosteloosheid en verdriet klinken deze woorden:

Wees niet bang

Op 4 adventszondagen kijken we vol verwachting uit naar kerst, de geboorte van Jezus: Gods zoon.

U bent van harte welkom in de kerk om dit met ons mee te vieren.

 

zondag 10 december

9:30 uur Kerkdienst met ontsteken 2e adventskaars, extra aandacht voor kinderen

16:30 uur Kerkdienst

zondag 17 december

9:30 uur Kerkdienst met ontsteken 3e adventskaars, extra aandacht voor kinderen

16:30 uur Kerkdienst

zondag 24 december

9:30 uur Kerkdienst met ontsteken 4e adventskaars, extra aandacht voor kinderen

16:30 uur Kerkdienst met kinderclub voor kinderen van 4-8 jaar

maandag 25 december – 1e kerstdag

10:00 uur Feestelijke Kerkdienst met aansluitend een brunch

* alle activiteiten zijn gratis en voor iedereen vrij toegankelijk, elke ochtend is er crèche aanwezig

 

Nieuweweg 2 Hoofddorp | www.hoofddorp.gkv.nl

 

Nieuwjaarsreceptie Wijkraad Hoofddorp-Oost

Nieuwjaarsreceptie

Wijkraad Hoofddorp-Oost

Zaterdag 13 januari 2018 vanaf 16.30 uur

De Stichting Wijkraad Hoofddorp-Oost nodigt haar relaties en alle bewoners van Hoofddorp-Oost uit voor haar nieuwjaarsreceptie in Partycentrum “De Wissel”.

Deze receptie biedt de gelegenheid om elkaar, onder het genot van een drankje en een hapje, te ontmoeten en elkaar het beste te wensen voor 2015.

De receptie wordt geopend met de prijsuitreiking onder de kinderen die ’s morgens kerstbomen hebben ingeleverd.

Zoals in voorgaande jaren zullen bewoners informeel met elkaar in contact kunnen komen. Deze receptie is ook de plaats om nog eens informeel met politici en ambtenaren van onze gemeente te praten.

De wijkraad rekent op een grote opkomst.

Zaterdag 2 december 2017 vanaf 14.00 uur Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken het wooncomplex De Eijk

Zaterdag 2 december 2017 vanaf 14.00 uur

Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken het wooncomplex De Eijk

In de gemeenschappelijke ruimte aan de van den Berghlaan 108 A

Hij komt voor alle buren, opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen.

Sinterklaas en zijn Pieten komen voor kinderen tot 8 jaar. Hij vraagt opa’s en oma’seen klein cadeau te kopen van maximaal € 5,-. Dit cadeau moet duidelijk zijn voorzien van voor- en achternaam, straatnaam en huisnummer, zodat er bij de verdeling geen problemen ontstaan.

De cadeautjes en aanmeldingen voor deze middag kunnen worden ingeleverd bij:

Wilja Feenstra, Van den Berghlaan 108 F

Of bij

Ria Hermans, Van den Berghlaan 116 G

Sinterklaas en zijn Pieten hopen jullie in grote getale te ontvangen.

Voor meer informatie kunt u bellen met tel. nr.

06 83 66 77 83

 

Aanvraagformulier voor Siterklaasfeest 02-12-2017

Bewonersnaam:

Straat en Huisnr.:

Aantal Kinderen tot max. 8 jaar:

Eventueel e-mail of tel. nr.:

Overzicht tijdelijke verkeersmaatregelen

Hijswerkzaamheden

Gevers van Endegeestraat, Halve wegafzetting Periode 1: Van 27-11-2017 8:00 tot 27-11-2017 15:00. Contactinformatie: Dhr D. Groot 06-55131083

Aanleggen kabels in de berm

Kalorama. doorgang gegarandeerd. Periode 1: Van 20-11-2017 tot en met 22-12-2017. Contactinformatie: Dhr P. Koolhaas 06-55684815

Onderzoek naar Boomziekten

Burgemeester Pabstlaan, Parklaan,  indien nodig deels op rijbaan, doorgang gegarandeerd, halve wegafzetting Periode 1: Van 29-11-2017 9:00 tot 1-12-2017 16:00. Contactinformatie: Dhr Dennis Slotboom 088-2627200

De bouw van een brug binnen het project Verbindingsroute Stadspark Hoofddorp.

De in het project Hoofddorp-Centraal besproken extra brug op de loop/fietsroute van het station naar het Centrum is inmiddels vergund. Hierbij de officiële bekendmaking:

Verleende omgevingsvergunning, In het stadspark tussen de Boslaan en Planetenpad, 2132 RJ Hoofddorp, Gemeente Haarlemmermeer, de bouw van een brug binnen het project Verbindingsroute Stadspark Hoofddorp (Brug nr. 2) op de locatie kadastraal bekend sectie AL, nr. 1786 te Haarlemmermeer, datum besluit: 09-11-2017 (datum besluit is datum bekendmaking), zaak 5510291, OLO-nummer: 3171497.

Bezwaar 

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken, na de verzenddatum van het besluit, in te zien op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen. Let op: de dag van bekendmaking is niet dezelfde datum als de publicatiedatum van dit blad. Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, t.a.v. afdeling Inkoop & Juridische zaken, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit (of stuur een kopie van het besluit mee) en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Verkeersmaatregelen Sinterklaasintocht 19 november 2017.

Wegafsluitingen in verband met de Sinterklaasoptocht 2017

Op 19 november ’17 worden de volgende straten en wegen tijdelijk afgesloten op de hierbij vermeldde tijdstippen.

 1. afsluiting Hoofdweg-westzijde: van 9:30 u tot 11:30 u.
 2. afsluiting Beursplein: van 11:15 u tot 11:30 u.
 3. afsluiting Kruisweg vanaf Beursplein tot Nieuwe weg, incl. parkeergarages aan de Kruisweg/Draverslaan: van 11:20 u tot 11:25 u.
 4. kruising Nieuwe weg/Kruisweg: van 12:10 u tot 12:15 u.
 5. kruising Nieuwe Weg/Burg. van Stamplein: van 12:15 u tot 12:25 u.
 6. kruisingen Marktlaan/Tuinweg/Concourslaan: van 12:20 u tot 13:10 u.
 7. Kruisweg tussen Marktlaan en Nieuwe weg, Nieuwe weg, Raadhuisplein: van 13:10 u tot 13:25 u.

Wij rekenen op een hele gezellige en voor de kinderen een prachtige Sinterklaas intocht!

Organisatie informatie: Gemeente Haarlemmermeer, Dhr. R. v.d. Eijk (organisator)

Werkzaamheden Hoofddorp Oost; Uitnodiging inloopbijeenkomst op 7 november tussen 19.00 en 20.30 u

In een aantal straten in Hoofddorp Oost worden binnenkort onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om de volgende straten: Kalorama, Van der Burchstraat, Van den Berghlaan en Wieger Bruinlaan.

Werkzaamheden

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • Kalorama – tussen huisnummers 107 t/m 135 en Van der Burchstraat 
 • Van den Berghlaan – tussen de Boslaan en Nieuweweg (niet de hofjes): het bestaande asfalt vervangen door betonstenen;
 • Wieger Bruinlaan: de deklaag en tussenlaag van het asfalt vervangen. Daarnaast controleren we of de verkeerskundige inrichting voldoet en of hier kleine verbeteringen nodig zijn.

Inloopbijeenkomst

Graag nodigen wij u uit om tijdens een inloopbijenkomst de tekeningen te komen bekijken.

Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om een toelichting te geven over o.a. de werkzaamheden en bereikbaarheid en eventuele vragen te beantwoorden.

U bent van harte welkom op: 7 november tussen 19:00 en 20:30 uur in de Heijezaal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp. Als de definitieve uitvoeringsdatum bekend is, ontvangt u nader bericht over de exacte planning en bereikbaarheid.

Website

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de inloopbijeenkomst te komen of wilt u de informatie inclusief de tekening(en) alvast bekijken, dan kunt u deze vanaf 1 november a.s. inzien op de gemeentelijke website www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Hoofddorp Oost”. Ook treft u op deze webpagina een online reactieformulier aan.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Wouter de Oude via telefoonnummer 0900 – 1852 of info@haarlemmermeer.nl o.v.v. Hoofddorp Oost.

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2023 Wijkraad Hoofddorp Oost

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑